Osvicení příjde po umytí - Auroville.cz

PENÍZE.. Výbor z díla Šrí Aurobinda a Matky

28. března 2012 v 8:01 | Ladislav Mencl |  Auroville všem

PENÍZE… Výbor z díla Šrí Aurobinda a Matky


Vliv peněz - jejich povaha a hodnota Peníze jsou viditelným symbolem univerzální síly, která se na Zemi projevuje ve vitální a fyzické rovině a je nutná pro rozmanité projevy života. Má božský původ a působí na základě božských zákonů. Tato síla byla seslána na Zem podobně jako jiné božské síly, ale kvůli neznalosti zákonů Přírody může být zneužita pro vlastní potřebu nebo se dostat pod vliv asurů*), kteří ji podle svých cílů pozmění.
Vedle bohatství a sexu je to jedna ze tří sil - moc, bohatství, sex - které jsou nejlákavější pro lidské ego a pro asury. Lidé, kteří s těmito silami pracují, s nimi většinou zacházejí špatně a zneužívají je. Ti, kdo usilují o majetek nebo jej už vlastní, jsou mnohem častěji spíše jeho otroky než majiteli; jen málokomu se podaří zcela se vyvarovat negativního vlivu, který je dnes pro bohatství charakteristický - vznikl jako důsledek síly, jež si podmanili a jejíž význam překroutili asurové. To je důvod, proč většina duchovních učení klade na sebekontrolu, vzdálení se od světa a nutnost zbavit se jakékoliv závislosti na bohatství a egoistické touhy po majetku. Některá si dokonce jako zvláštní podmínku duchovního života kladou chudobu a bídu. Ale to je chyba, protože tím pádem zůstane tato síla - bohatství - v moci nepřátelských démonů. Cílem sádhaky je dobýt ji zpět pro Boha, kterému patří, a žít božský život podle Božího vzoru.
Srí Aurobindo
Pod slovem peníze obvykle chápeme buď bankovky a mince, nebo jiné materiální bohatství, šperky a tak dále. Ale toto všechno je jen fyzický projev určité síly, kterou je možné manipulovat za pomoci síly vitální a která, když ji člověk vlastní a kontroluje, s sebou skoro automaticky tyto materiální projevy přináší. Peníze představují moc, jež umožňuje získat určité silně materiální vibrace a zároven v sobě obsahuje i schopnost, jak tyto vibrace prakticky využít, což automaticky vede k jejímu posílení. Je to podobné jako u fyzických cvičení: síla vzrůstá úměrně k délce a četnosti cvičení. Jestliže tuto sílu ovládáte, pak se ve vitálním světě projevuje například barvou, která se mění od tmavě červené přes intenzivně červenou v jemně zlatou. Nikdy však není nevýrazná. Takto vše vypadá za předpokladu, že uvedete sílu do pohybu, protože jestliže její pohyb zastavíte, začíná se zmenšovat. Není možné ji shromažďovat nebo nechat ležet ladem, musí být zapojena do činnosti, být v oběhu. Například u lakomých lidí, kteří shromažďují všechny peníze a veškeré bohatství, které se jim pro sebe podaří získat, dochází k tomu, že tuto sílu stahují z oběhu, nevyužívají energii jejího pohybu. Výsledkem je, že se síla buď zmenšuje, nebo je pasivní, upadá ve strnulost a ztrácí svou účinnost. Naše nakládání s financemi je ovlivněno především následujícím principem: peníze nejsou určeny k tomu, aby se rozmnožovaly. Myšlenka, že peníze musí dělat zase peníze, je lež a výmysl. Úlohou peněz je, aby zvyšovaly životní úroveň, materiální rozvoj a produktivitu té či jiné společnosti, státu, a ve svém důsledku také celé Země. Peníze - to je prostředek, síla, energie, ale ne cíl sám o sobě. Obecně platí, že síla vzrůstá a zvětšuje se, když se pohybuje, cirkuluje, když se nachází v oběhu, využívá se k práci, a ne když se hromadí a nechává bez hnutí ležet, protože nečinnost vyvolává její stagnaci a odumírání. Snažíme se na konkrétním příkladu dokázat světu, že prostřednictvím vnitřní psychologické realizace a vnější organizace je možné vytvořit prostředí, v němž bude odstraněna většina příčin lidského utrpení. Úlohou peněz není dělat peníze, jejich pravý smysl spočívá v tom, aby připravily Zemi na jiný způsob života. Přijde den, kdy se všechno bohatství tohoto světa osvobodí od otrocké podřízenosti, do níž jej uvrhly síly bojující s Bohem, a spontánně a zcela se navrátí ke službě, spočívající v božské práci na Zemi.
Matka

Moc peněz je v současné době ovlivněna podstatou vitálního světa, a proto jich nikdy není dostatek k prosazování Pravdy. Jestliže se peníze nacházejí v moci nepřátelských sil, vždy někudy mizí a stávají se jedním z hlavních prostředků, pomocí nichž tyto síly upevňují svou vládu na Zemi. Nepřátelské bytosti ovládají velmi pevně peněžní sílu, jsou pečlivě organizované, a z toho důvodu je velmi těžké z této svědomitě organizované a ucelené struktury něco získat. Kdykoli se pokoušíte získat alespoň trochu peněz od jejich strážců, musíte obstát v zuřivém boji. Stačilo by jen jedno jediné vítězství nad nepřátelskými silami, které vládnou nad penězi, a to by automaticky umožnilo vítězství i ve všech ostatních oblastech. Jestliže tyto síly ustoupí ze své pozice na jednom místě, pak všichni, kdo si dnes myslí, že by nikdy nevěnovali peníze na dílo Pravdy, náhle pocítí silnou touhu je darovat. Nelze říct, že tito bohatí lidé, kteří se ve větší nebo menší míře stávají hračkami a pouhými nástroji v rukou vitálních sil, nejsou ochotni peníze utrácet. Jejich lakota se probouzí, jedině tehdy, když by měli uspokojovat cizí životní přání a pohnutky. Pokud jde však o uspokojení jejich přání, ochotně utrácejí tolik, kolik je potřeba. Ale stačí jen požádat, aby se rozdělili o blahobyt a výhody svého bohatství s jinými, a okamžitě se se svými penězi loučí jen velmi těžce. Vitální síla, která kontroluje peníze, se podobá strážci, jenž chrání své poklady v obrovském sejfu, jenž je vždy pevně uzamčen. Pokaždé, když jsou lidé, které tato síla ovlivňuje, požádáni, aby se o své peníze podělili, kladou množství různých opatrných a ostražitých otázek, než aspoň trochu pootevřou svoji peněženku. Ale když chtějí uspokojit nějaké vlastní přání, tehdy strážce otevírá svou truhlu radostně a peníze tečou proudem. Většina životních přání, jimž je strážce podřízen, je spjata s uspokojením sexuálních podnětů, ale velmi často se také podřizuje touze po slávě a cti, po jídle nebo jakékoli jiné touze, která patří do této životní úrovně. Vše, co do této kategorie nespadá, podléhá důkladnému sledování a je jen velmi neochotně akceptováno, obvykle spíše dochází k odmítnutí. Pro ty, kteří se stávají otroky vitální podstaty, nemůže touhu po penězích vyvážit ani přání pravdy, světla, duchovní realizace, i kdyby se o tyto věci třeba zajímali. Jestliže chceme peníze uplatnit pro Boží věc a vyrvat je z nepravých rukou, je nutné skutečně zvítězit a vyhnat z nich ďábla: nejprve musíte splnit nelehký úkol - odolat vitální podstatě nebo ji přeměnit. Jak je možné znovu získat peníze pro Matku? Zde se naráží na fakt, že Šrí Aurobindo mluví o třech věcech, které spolu úzce souvisí -jedná se o moc, peníze a sex. Tyto tři věci jsou na sobě opravdu závislé a je nutné ovládat všechny tři, abychom měli plnou kontrolu nad kteroukoli z nich - když si chceš podmanit jednu, musíš převzít kontrolu i nad ostatními. Jestliže si je člověk nepodmanil všechny, tedy jak touhu po moci, tak touhu po penězích a zároveň i touhu po sexu - nemůže zcela spolehlivě a jistě ovládat ani jednu z nich. Na dnešní důležité postavení peněz ve světě má vliv i další okolnost - vždyť s výjimkou několika hlupáků, shromažďujících peníze a opájejících se samotnou možností hromadit je, přepočítávat a tak dále, většina lidí touží po penězích a usiluje o ně kvůli potěšení, které přinášejí. Sex, peníze a moc mají téměř rovnocenné postavení: každá z těchto věcí má nejen vlastní hodnotu ve světě přání, ale dokonce se o druhé dvě opírá. Vypravovala jsem vám o svém zážitku, kdy jsem se setkala s velikým černým drakem, který střeží světové bohatství, všechny pozemské poklady, přičemž vstoupit umožní tomu, kdo má moc nad univerzálním sexuálním pudem. Ve shodě s některými teoriemi je potřebné ovládat zdroj tohoto sebeuspokojení. Jestliže jej kdokoli ovládne, jestliže jej odstraní z lidského vědomí, zmizí z velké části automaticky touha po moci a penězích. Jak je vidět, tyto tři věci tvoří vysokou překážku v lidském životě na Zemi, a jestliže nad nimi nezvítězíme, bude mít lidstvo jen malou šanci se změnit. Peníze musíte mít, dokud se nezbavíte přání. Když už člověk nemá žádná přání, žádné touhy, když ovládá své vědomí, které je stejně rozsáhlé jako sama Země, tehdy může vlastnit všechny peníze světa a bude prospěšný pro všechny. Ale jestliže toho nedosáhl, všechny jeho peníze pro něho budou skutečným prokletím.
Když je člověk bohatý je pro něj mnohem těžší být dobrým, střízlivě uvažujícím, moudrým a štědrým, než když je chudý. Znala jsem mnoho lidí v různých státech, přičemž ti chudí byli vždycky štědří. Ale když má člověk kapsy plné peněz, jako by byl nakažen nemocí - j e to politováníhodná touha po penězích. Ujišťuji vás, zeje to vyložené prokletí.
Takže prvořadým úkolem člověka, který má peníze, je jejich dávání. Ale jak už jsem říkala, není možné je bez rozmyslu rozhazovat napravo či nalevo: nebuďte jako ti, kteří se věnují dobročinnosti jen proto, že si tak potvrzují pocit vlastní důležitosti a opájejí se tím, jak jsou dobří a štědří. Musíte postupovat v souladu se sattvou - snažit se najít co nejlepší využití peněz. Je třeba, aby každý člověk pochopil, jak může své peníze využít co nejlepším způsobem. Peníze opravdu ztrácejí svou cenu, jestliže nejsou používány a zapojeny do oběhu. Pro kteréhokoli člověka získávají peníze nějakou hodnotu jen tehdy, jestliže se utrácí.
B ohatství - jak už j sem říkala -je síla, jedna ze sil Podstaty, která musí obíhat, být v pohybu. Lze ji přirovnat k tekoucí vodě, jejíž síla je rovněž spojena s pohybem. Je to nástroj, který je možné využívat, aby něco vyráběl nebo zařizoval. Peníze jsou tedy skutečně prostředkem, pomocí něhož je umožněna volná a plnohodnotná směna věcí. Tato síla musí být v rukou těch, kdo ví, jak ji nejlépe využívat - to znamená, že vlastnit by ji měli především ti lidé, kteří nemají žádná osobní přání a touhy. Dále musejí mít dostatečně široký rozhled, aby chápali potřeby Země, a také dostatečně ucelené vědomosti, aby věděli, jak zařídit uspokojení všech těchto potřeb a využít tuto sílu pomocí uvedených prostředků. Jestliže tito lidé dosáhli kromě výše zmíněných schopností i vysokého duchovního poznání, pak mohou využívat tuto sílu k tomu, aby postupně vybudovali na Zemi něco, co bude schopné vyjádřit Boží sílu, energii a milosrdenství. Tehdy se síla peněz, bohatství, tato peněžní síla, o níž jsem řekla, zeje podobná prokletí, stane pro všechny bytosti na Zemi opravdu nejvyšším požehnáním.
Matka
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama