Osvicení příjde po umytí - Auroville.cz

Březen 2012

PENÍZE.. Výbor z díla Šrí Aurobinda a Matky

28. března 2012 v 8:01 | Ladislav Mencl |  Auroville všem

PENÍZE… Výbor z díla Šrí Aurobinda a Matky


Vliv peněz - jejich povaha a hodnota Peníze jsou viditelným symbolem univerzální síly, která se na Zemi projevuje ve vitální a fyzické rovině a je nutná pro rozmanité projevy života. Má božský původ a působí na základě božských zákonů. Tato síla byla seslána na Zem podobně jako jiné božské síly, ale kvůli neznalosti zákonů Přírody může být zneužita pro vlastní potřebu nebo se dostat pod vliv asurů*), kteří ji podle svých cílů pozmění.
Vedle bohatství a sexu je to jedna ze tří sil - moc, bohatství, sex - které jsou nejlákavější pro lidské ego a pro asury. Lidé, kteří s těmito silami pracují, s nimi většinou zacházejí špatně a zneužívají je. Ti, kdo usilují o majetek nebo jej už vlastní, jsou mnohem častěji spíše jeho otroky než majiteli; jen málokomu se podaří zcela se vyvarovat negativního vlivu, který je dnes pro bohatství charakteristický - vznikl jako důsledek síly, jež si podmanili a jejíž význam překroutili asurové. To je důvod, proč většina duchovních učení klade na sebekontrolu, vzdálení se od světa a nutnost zbavit se jakékoliv závislosti na bohatství a egoistické touhy po majetku. Některá si dokonce jako zvláštní podmínku duchovního života kladou chudobu a bídu. Ale to je chyba, protože tím pádem zůstane tato síla - bohatství - v moci nepřátelských démonů. Cílem sádhaky je dobýt ji zpět pro Boha, kterému patří, a žít božský život podle Božího vzoru.
Srí Aurobindo
Pod slovem peníze obvykle chápeme buď bankovky a mince, nebo jiné materiální bohatství, šperky a tak dále. Ale toto všechno je jen fyzický projev určité síly, kterou je možné manipulovat za pomoci síly vitální a která, když ji člověk vlastní a kontroluje, s sebou skoro automaticky tyto materiální projevy přináší. Peníze představují moc, jež umožňuje získat určité silně materiální vibrace a zároven v sobě obsahuje i schopnost, jak tyto vibrace prakticky využít, což automaticky vede k jejímu posílení. Je to podobné jako u fyzických cvičení: síla vzrůstá úměrně k délce a četnosti cvičení. Jestliže tuto sílu ovládáte, pak se ve vitálním světě projevuje například barvou, která se mění od tmavě červené přes intenzivně červenou v jemně zlatou. Nikdy však není nevýrazná. Takto vše vypadá za předpokladu, že uvedete sílu do pohybu, protože jestliže její pohyb zastavíte, začíná se zmenšovat. Není možné ji shromažďovat nebo nechat ležet ladem, musí být zapojena do činnosti, být v oběhu. Například u lakomých lidí, kteří shromažďují všechny peníze a veškeré bohatství, které se jim pro sebe podaří získat, dochází k tomu, že tuto sílu stahují z oběhu, nevyužívají energii jejího pohybu. Výsledkem je, že se síla buď zmenšuje, nebo je pasivní, upadá ve strnulost a ztrácí svou účinnost. Naše nakládání s financemi je ovlivněno především následujícím principem: peníze nejsou určeny k tomu, aby se rozmnožovaly. Myšlenka, že peníze musí dělat zase peníze, je lež a výmysl. Úlohou peněz je, aby zvyšovaly životní úroveň, materiální rozvoj a produktivitu té či jiné společnosti, státu, a ve svém důsledku také celé Země. Peníze - to je prostředek, síla, energie, ale ne cíl sám o sobě. Obecně platí, že síla vzrůstá a zvětšuje se, když se pohybuje, cirkuluje, když se nachází v oběhu, využívá se k práci, a ne když se hromadí a nechává bez hnutí ležet, protože nečinnost vyvolává její stagnaci a odumírání. Snažíme se na konkrétním příkladu dokázat světu, že prostřednictvím vnitřní psychologické realizace a vnější organizace je možné vytvořit prostředí, v němž bude odstraněna většina příčin lidského utrpení. Úlohou peněz není dělat peníze, jejich pravý smysl spočívá v tom, aby připravily Zemi na jiný způsob života. Přijde den, kdy se všechno bohatství tohoto světa osvobodí od otrocké podřízenosti, do níž jej uvrhly síly bojující s Bohem, a spontánně a zcela se navrátí ke službě, spočívající v božské práci na Zemi.
Matka

Moc peněz je v současné době ovlivněna podstatou vitálního světa, a proto jich nikdy není dostatek k prosazování Pravdy. Jestliže se peníze nacházejí v moci nepřátelských sil, vždy někudy mizí a stávají se jedním z hlavních prostředků, pomocí nichž tyto síly upevňují svou vládu na Zemi. Nepřátelské bytosti ovládají velmi pevně peněžní sílu, jsou pečlivě organizované, a z toho důvodu je velmi těžké z této svědomitě organizované a ucelené struktury něco získat. Kdykoli se pokoušíte získat alespoň trochu peněz od jejich strážců, musíte obstát v zuřivém boji. Stačilo by jen jedno jediné vítězství nad nepřátelskými silami, které vládnou nad penězi, a to by automaticky umožnilo vítězství i ve všech ostatních oblastech. Jestliže tyto síly ustoupí ze své pozice na jednom místě, pak všichni, kdo si dnes myslí, že by nikdy nevěnovali peníze na dílo Pravdy, náhle pocítí silnou touhu je darovat. Nelze říct, že tito bohatí lidé, kteří se ve větší nebo menší míře stávají hračkami a pouhými nástroji v rukou vitálních sil, nejsou ochotni peníze utrácet. Jejich lakota se probouzí, jedině tehdy, když by měli uspokojovat cizí životní přání a pohnutky. Pokud jde však o uspokojení jejich přání, ochotně utrácejí tolik, kolik je potřeba. Ale stačí jen požádat, aby se rozdělili o blahobyt a výhody svého bohatství s jinými, a okamžitě se se svými penězi loučí jen velmi těžce. Vitální síla, která kontroluje peníze, se podobá strážci, jenž chrání své poklady v obrovském sejfu, jenž je vždy pevně uzamčen. Pokaždé, když jsou lidé, které tato síla ovlivňuje, požádáni, aby se o své peníze podělili, kladou množství různých opatrných a ostražitých otázek, než aspoň trochu pootevřou svoji peněženku. Ale když chtějí uspokojit nějaké vlastní přání, tehdy strážce otevírá svou truhlu radostně a peníze tečou proudem. Většina životních přání, jimž je strážce podřízen, je spjata s uspokojením sexuálních podnětů, ale velmi často se také podřizuje touze po slávě a cti, po jídle nebo jakékoli jiné touze, která patří do této životní úrovně. Vše, co do této kategorie nespadá, podléhá důkladnému sledování a je jen velmi neochotně akceptováno, obvykle spíše dochází k odmítnutí. Pro ty, kteří se stávají otroky vitální podstaty, nemůže touhu po penězích vyvážit ani přání pravdy, světla, duchovní realizace, i kdyby se o tyto věci třeba zajímali. Jestliže chceme peníze uplatnit pro Boží věc a vyrvat je z nepravých rukou, je nutné skutečně zvítězit a vyhnat z nich ďábla: nejprve musíte splnit nelehký úkol - odolat vitální podstatě nebo ji přeměnit. Jak je možné znovu získat peníze pro Matku? Zde se naráží na fakt, že Šrí Aurobindo mluví o třech věcech, které spolu úzce souvisí -jedná se o moc, peníze a sex. Tyto tři věci jsou na sobě opravdu závislé a je nutné ovládat všechny tři, abychom měli plnou kontrolu nad kteroukoli z nich - když si chceš podmanit jednu, musíš převzít kontrolu i nad ostatními. Jestliže si je člověk nepodmanil všechny, tedy jak touhu po moci, tak touhu po penězích a zároveň i touhu po sexu - nemůže zcela spolehlivě a jistě ovládat ani jednu z nich. Na dnešní důležité postavení peněz ve světě má vliv i další okolnost - vždyť s výjimkou několika hlupáků, shromažďujících peníze a opájejících se samotnou možností hromadit je, přepočítávat a tak dále, většina lidí touží po penězích a usiluje o ně kvůli potěšení, které přinášejí. Sex, peníze a moc mají téměř rovnocenné postavení: každá z těchto věcí má nejen vlastní hodnotu ve světě přání, ale dokonce se o druhé dvě opírá. Vypravovala jsem vám o svém zážitku, kdy jsem se setkala s velikým černým drakem, který střeží světové bohatství, všechny pozemské poklady, přičemž vstoupit umožní tomu, kdo má moc nad univerzálním sexuálním pudem. Ve shodě s některými teoriemi je potřebné ovládat zdroj tohoto sebeuspokojení. Jestliže jej kdokoli ovládne, jestliže jej odstraní z lidského vědomí, zmizí z velké části automaticky touha po moci a penězích. Jak je vidět, tyto tři věci tvoří vysokou překážku v lidském životě na Zemi, a jestliže nad nimi nezvítězíme, bude mít lidstvo jen malou šanci se změnit. Peníze musíte mít, dokud se nezbavíte přání. Když už člověk nemá žádná přání, žádné touhy, když ovládá své vědomí, které je stejně rozsáhlé jako sama Země, tehdy může vlastnit všechny peníze světa a bude prospěšný pro všechny. Ale jestliže toho nedosáhl, všechny jeho peníze pro něho budou skutečným prokletím.
Když je člověk bohatý je pro něj mnohem těžší být dobrým, střízlivě uvažujícím, moudrým a štědrým, než když je chudý. Znala jsem mnoho lidí v různých státech, přičemž ti chudí byli vždycky štědří. Ale když má člověk kapsy plné peněz, jako by byl nakažen nemocí - j e to politováníhodná touha po penězích. Ujišťuji vás, zeje to vyložené prokletí.
Takže prvořadým úkolem člověka, který má peníze, je jejich dávání. Ale jak už jsem říkala, není možné je bez rozmyslu rozhazovat napravo či nalevo: nebuďte jako ti, kteří se věnují dobročinnosti jen proto, že si tak potvrzují pocit vlastní důležitosti a opájejí se tím, jak jsou dobří a štědří. Musíte postupovat v souladu se sattvou - snažit se najít co nejlepší využití peněz. Je třeba, aby každý člověk pochopil, jak může své peníze využít co nejlepším způsobem. Peníze opravdu ztrácejí svou cenu, jestliže nejsou používány a zapojeny do oběhu. Pro kteréhokoli člověka získávají peníze nějakou hodnotu jen tehdy, jestliže se utrácí.
B ohatství - jak už j sem říkala -je síla, jedna ze sil Podstaty, která musí obíhat, být v pohybu. Lze ji přirovnat k tekoucí vodě, jejíž síla je rovněž spojena s pohybem. Je to nástroj, který je možné využívat, aby něco vyráběl nebo zařizoval. Peníze jsou tedy skutečně prostředkem, pomocí něhož je umožněna volná a plnohodnotná směna věcí. Tato síla musí být v rukou těch, kdo ví, jak ji nejlépe využívat - to znamená, že vlastnit by ji měli především ti lidé, kteří nemají žádná osobní přání a touhy. Dále musejí mít dostatečně široký rozhled, aby chápali potřeby Země, a také dostatečně ucelené vědomosti, aby věděli, jak zařídit uspokojení všech těchto potřeb a využít tuto sílu pomocí uvedených prostředků. Jestliže tito lidé dosáhli kromě výše zmíněných schopností i vysokého duchovního poznání, pak mohou využívat tuto sílu k tomu, aby postupně vybudovali na Zemi něco, co bude schopné vyjádřit Boží sílu, energii a milosrdenství. Tehdy se síla peněz, bohatství, tato peněžní síla, o níž jsem řekla, zeje podobná prokletí, stane pro všechny bytosti na Zemi opravdu nejvyšším požehnáním.
Matka

„Byl jsem otec podivín,“

22. března 2012 v 23:22 | Ladislav Mencl |  Auroville všem

"Byl jsem otec podivín,"

přiznává Jaroslav Dušek.

"Generace dnešních dědečků nebyla zvyklá jezdit s kočárkem, byla to podivínština", vzpomíná Jaroslav Dušek. Herec a moderátor, ale také otec a dědeček však přiznává, že on byl podivínem rád. Za kočárek se nestyděl.


Jak "vychováváme" děti my?

V naší civilizaci je dítě vychováváno ve strachu, v negativitě: tohle se nedělá, tamto nesmíš. Srovnejte to se způsobem života u tzv. "přírodních národů". Nesetkáte se tam s našimi typickými problémy ohledně role "matka", "otec" , "dítě". Jejich život se odehrává uvnitř neustálého spolubytí, společného žití. Nemusejí překonávat mezilidské problémy, protože je nemají.
Naše civilizace je rozkouskovaná, matka je s dítětem sama doma, často unavená a společensky frustrovaná. Z práce unavený tatínek však čeká doma odpočatou maminku na mateřské "dovolené".
Nevýhodou naší civilizace je, že by se lidé neuměli sami o sebe postarat. Žijeme v podivném shluku vzájemných závislostí. Ideálem je živit se obchodem, být manažer - a vlastně nic neumět.
Kdybychom však vlastním dětem umožnili sledovat naši práci, určitě by to i nás motivovalo. Hledali bychom takovou činnost, která by byla smysluplná i pro naše dítě a nakonec bychom zjistili, že je smysluplná právě i pro nás.

Na společné cestě
Běžně se soudí, že rodič má vychovávat dítě. "Právo vychovávat" si lidé nárokují pouze na základě toho, že něco přečetli, že chtějí nebo naopak nechtějí opakovat výchovné metody svých vlastních rodičů.
Učit bychom se měli dohromady a hledat vzájemnou komunikaci. Dětem bychom se neměli do života příliš plést, ale sdílet ho s nimi.

Nebojme se zasmát
Jsou dvě základní strategie - z věcí se poučit anebo je převzít bez reflexe.
Někdy máme blbou náladu a ani nevíme proč. Pak přijde známá "poslední kapka" a svůj vztek si vylijeme na prvního "viníka", který je po ruce.
Co nás osvobodí? Přeladění. Když si uvědomíme, že záleží jen na tom, jestli se chceme cítit špatně nebo se chceme cítit dobře.
Začarovaný kruh negativních emocí nelze změnit stejně negativní silou typu "nechci být naštvaný". Když se tomu však budeme umět zasmát, samo to zmizí.
Nemůžeme změnit svět, ale můžeme změnit sami sebe.
Svět, jak ho vnímáme, je uložen v naší hlavě, ne okolo. Když se přeladíme, zjistíme, že se kolem nás objevují stejně naladění lidé, méně prudičů nebo nepřátel. Záleží na tom, s čím a kým chceme resonovat.

Přeladit se můžeme vždy
Šanci uvidět sám sebe má každý člověk, hned, kdykoliv v životě. Každý také dělá chyby, to je normální. Někdo se z nich umí učit, jiný je pořád dokolečka opakuje. Mnoho lidí si svůj život bez problémů neumí představit (nikdo mi nerozumí, ubližují mi…).
Z této pseudo-jistoty si pak vytvoří kolem sebe zeď. Takový člověk neustále hledá viníka, ale domnělé příčiny svých nesnází se mu nedaří ovlivnit - protože problém je v něm samém.

Přijmout, vyživit, pustit
To jsou tři fáze úkolu zvaného rodičovství.
Rodiče, kteří skrze své děti realizují své sny, sami nedospěli. Kdyby byla jejich existence nasycená, nikdy by svým dětem nic nevnucovali. Poznej sebe sama a poznáš svět.

Jaroslav Dušek

To mi netvrďte, že funguje aromaterapie!

9. března 2012 v 13:14 | Martin Vágner |  Aromaterapie
Ale ano funguje. To byste se divili, co všechno umí Váš nos!

Věděli jste, že čich je první ze 3 smyslů (čich,sluch,zrak), který se plně vyvinul? Čichové buňky se neustále regenerují, a proto neznáme slovo bezčichý!

Není na světě člověk, který by něco necítil :-)

Přímé propojení čichového vruchu s mozkem (hypothalamem a limbickými oblastmi) zesiluje Vaše motivační, paměťové, učící a emocinální stránky. Čichové pochody v mozku nejsou ještě zcela známy, ale již se ví, že ovlivňují metabolické změny, zdraví, náladu anebo chování. Právě hypothalamus může za to, že aromaterapie funguje s velkou škálou blahodárných účinků.


Evolucí se mozek vyvíjel k využívání zdrojů s příjemnou vůní, neboť co pěkně voní je jistě dobré i pro člověka! V příjemné prostředí člověk koná dobro, posiluje své aktivity a je pozitivně naladěn. Tento koncept je hluboko vrytý v našich hlavách díky tisícům generací, které svůj čich instinktivně používalo.

Pocítíte-li dnes okolo sebe příjemnou vuni, zafunguje naučený zvyk: cítíme se lépe, zlepšuje se náš zdravotní stav a vytváří se prostředí harmonie a klidu. Naopak zápach ve Vás vyvolá okamžitý odpor, zhoršuje zdraví a neguje jakékoli pozitivní impulsy.

Příjemné vůně tedy posilují naše zdraví, prodlužují život, redukují stres a vnášejí do našeho života radost. Tyto účinky navíc umocňuje posílení imunitního systému díky psychoneuroimunologickému efektu.

Bylo by příliš jednoduché prohlásit, že některé motivační systémy mohou být ovlivněny vnějšími aromatickými podněty. Stačilo by pak komukoliv předložit známou a osvědčenou vůni a dostavila by se požadovaná reakce. Tato teorie je založena na premisi, že vstup řídí výstup. Tento efekt lze sledovat v řadě studií, ve kterých vonný stimul vyvolává naučenou nebo podmíněnou reakci (pomocí příslušné vůně se prohlubuje relaxace, signifikantně zlepšuje paměť, děti lépe prospívají a pod.).

To může být vysvětleno i tím, že jsme do určité míry zmanipulováni, takže odpovídáme na podněty tak, jak je očekáváno. Několik faktorů zvyšuje pravděpodobnost, že určitý podnět bude mít úspěch. Jedním z nich je stav subjektu, který může být ovlivněn primitivním nebo sofistikovanějším úsilím vyhovět paradigmatům užité aromaterapie. Dalším faktorem je všednost nebo novost aplikovaného stimulu: opakovaný stimul může snižovat vnímavost; hovoříme o zvykovém faktoru.O tom, že může platit i opačná premise, tedy že výstup řídí vstup (vstup je podřízen výstupu), svědčí výsledky aplikace aromat na děti s poruchami chování a v oblasti emoční.

Poté, co bylo u těchto dětí zaznamenáno požadované nebo očekávané chování, jim byly zpřístupněny vůně takových přírodních esenciálních olejů, které u nich vyvolávaly pocity libosti. Z těchto silic připravili specialisté směsi, které rodiče používali jako motivační odměnu. Zlepšení chování dětí bylo zjevné diky fenoménu nově objeveného potěšení. Například několik aromaterapeutických studií, zabývajících se hospitalizovanými pacienty, podává zprávu o významně výraznějším zlepšení nálady a snížení hladiny strachu, napětí nebo bolesti po zákroku u těch pacientů, kteří se poprvé setkali s esenciálními oleji ve srovnání s těmi, kteří se netěšili dobrodiní aromaterapie. Pacienti očekávali a věřili, že díky aromaterapii se jim rychleji povede lépe - a vedlo.


Esenciální oleje i Vonné tyčinky, které jsou vyráběny parní destilací, tak aby co nejvíce esence zůstalo zachováno pro Váš nos i mozek Úžasný, najdete i na našem obchodě www.auroville.cz.

Jak se vyrábí mýdlo?

7. března 2012 v 13:57 | Martin Vágner |  Výroba mýdla
Zažili jsme výrobu mýdla na vlastní oči a přinášíme Vám o tom fotoreportáž:

1. fáze - smíchaní
pomalé míchaní panenských olejů (sezam, kokos, arašíd) s glicerýnem
2. fáze - přelévání
Jakmile se oleje a esence dokonale sloučí, přelévá se mýdlo do dřevěnných forem.


3. fáze - tuhnutí
Formy ze santalového dřeva se poté uloží do tmavé a teplotně stabilní místnosti po dobu 3 dnů.


4. fáze - uklidnění
Mýdla odpočívají a získávají vůně rozležením oleju a přírodních esencí v tmavé místnosti, poté jsou připraveny na řezaní a balení


5. fáze - balení
Mýdla se musí nařezat na dané velikosti a zabalit.6. fáze - list nebo papír
Každé mýdlo je pečlivě zabaleno do voskovaného papíru a poté, podle velikosti ještě přebaleno do textilu nebo do bananového listu.7. fáze - česká brigáda
Amatérský obchodník z Čech pomáhá indickým ženám amatérsky balit :)8. fáze - kontrola kvality a oštítkování
Po zabalení a zkontrolování kvality jsou mýdla olepena štítky z recyklovaného papíru.


9. fáze - mýdlo je hotové
Připravené k použití, leží mýdla v mýdlárně v Aurovillu (Indie).Dobří pracovníci - Bon workers
Vymydlená mydlařská rodina s amaterským obchodníkem z Čech


Více informací nalezenete na www.auroville.cz


Březnová soutěž !

6. března 2012 v 23:34
Vyhlašujeme soutěž !

TEN KDO NÁS LIKE-NE JAKO 50TÝ FANOUŠEK ZÍSKÁVÁ 50G MÝDLO DLE VLASTNÍHO VÝBĚRU.

http://www.facebook.com/pages/Aurovillecz/348100365224020